top of page

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Massagepraktijk Joost Peeters gevestigd te 5991 MV, Koperslagerstraat 7, Baarlo, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77171349

Artikel 1 - Definities 
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:  
Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde een consument of eindgebruiker 
Joostpeetersmassage.nl: de website van Verkoper waarop Afnemer handmatig bestellingen kan plaatsen, wijzigen  en annuleren. Ook kan hier de status van een bestelling worden bekeken;  
Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product bestelt bij Afnemer;  
Klantenenservice: Klantenservice van Verkoper, bereikbaar op: joostpeetersmassage.nl
Order: de door Afnemer geplaatste bestelling van één of meerdere Producten bij Verkoper, als gevolg van  een bestelling van een Klant;  
Overeenkomst: alle overeenkomsten op basis van Massagepraktijk Joost Peeters tussen de Afnemer en Verkoper, inclusief  alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten; 
Pakbon: een bon waarop het/de geleverde product(en) worden vermeld. Deze bon bevat verder geen  kenmerken van Verkoper. Deze bon dient per email aangeleverd te worden door Afnemer;  Partijen: Afnemer en Verkoper;  
Producten: alle producten die Verkoper aanbiedt;  
Productinformatie: alle beschikbare informatie over de Producten, waaronder doch niet uitsluitend,  artikelnummers, generieke namen van Producten, merknamen, productomschrijvingen en productfoto’s,  adviesprijzen van Producten en voorraadinformatie;  
Verkoper: Massagepraktijk Joost Peeters; 
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor Massagepraktijk Joost Peeters;  
Website: www.joostpeetersmassage.nl  
Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  


Artikel 2 - Toepasselijkheid 
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede alle  Orders en Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij partijen  uitdrukkelijk anders overeenkomen.  
De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen  van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en de Afnemer in overleg treden  teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen  te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde  bepaling in acht worden genomen.  
Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de  Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien (14) dagen na de  datum van verzending aan de Afnemer van de gewijzigde Voorwaarden. Indien de Afnemer binnen deze 
veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de  oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven. 


Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen, totstandkoming overeenkomst, forecast 
Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk  anders aangegeven.  
Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 3. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of  offerte baseert. 
Verkoper kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in  aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Indien de door Verkoper geoffreerde prijs niet juist is en  meer dan 10% afwijkt van de beoogde prijs, dan kan Verkoper de Overeenkomst ontbinden, waarna het  reeds door de Afnemer betaalde bedrag door Verkoper zal worden terugbetaald. In geval van ontbinding  van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande, is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk  voor schade als gevolg van de ontbinding. 
Alle Orders dienen te worden geplaatst op de door Verkoper voorgeschreven wijze. Afnemer dient  gebruik te maken van standaard protocollen en voorgeschreven ICT-infrastructuur om te kunnen  communiceren met (de servers) van Verkoper. 
Nadat Klanten een Product hebben besteld bij Afnemer, plaatst Afnemer middels Joostpeetersmassage.nl handmatig een Order, op grond waarvan Verkoper, nadat zij de Order heeft geaccepteerd, het door de  Klant gekochte product in opdracht van Afnemer aan de Klant verzendt. 
Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een Order (gedeeltelijk) te weigeren, zonder aansprakelijk te zijn  jegens Afnemer, indien: 
Afnemer niet voldoet of Verkoper reden heeft om aan te nemen dat Afnemer niet zal voldoen  aan zijn (betalings)verplichtingen; 
 Een Product niet (langer) op voorraad is;  
Er andere (redelijke) omstandigheden zijn op grond waarvan Verkoper niet gehouden kan zijn  om uitvoering te geven aan een Order.  
Indien Verkoper een Order weigert, dan zal zij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Order Afnemer  daarvan in kennis stellen. Indien Verkoper de order niet binnen zeven (7) dagen na de ontvangst daarvan  heeft geweigerd, dan geldt deze in beginsel als aanvaard.  
Er komt pas een koopovereenkomst tot stand tussen Verkoper en Afnemer na een Order op het moment  dat Verkoper heeft bevestigd door middel van de mededeling ‘Afgerond’ dat het Product verzendklaar  staat en Verkoper daarmee de Order heeft aanvaard.  
Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren  en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Verkoper een  aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Afnemer zich niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden  en/of de Producten niet beschikbaar zijn.  
Afnemer is gehouden om, na een verzoek daartoe van Verkoper, binnen zeven (7) dagen een prognose te  verschaffen aan Verkoper van het aantal verwachte Orders, gespecificeerd per product, binnen een  periode van 3 daaropvolgende maanden. 


Artikel 4 - Uitvoering 
1 Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in  voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle  werkzaamheden van Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor  zover in de schriftelijke Opdracht Verkoper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende  resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.  
2 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten,  indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van  het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.
3 Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is.  Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde. 


Artikel 5 - Prijzen/Betalingen 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen vooruit te worden gedaan. Verkoper  zal uitvoering geven aan de Overeenkomst nadat zij betaling heeft ontvangen. Betaling achteraf is alleen  mogelijk na een aanvraag daartoe door de Afnemer en goedkeuring door Verkoper.  
Verkoper is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele  of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen ter zake de levering van  Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van Verkoper, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde  van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen,  zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade. 
Alle prijzen van de Producten zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn  alle prijzen exclusief BTW (uitgezonderd de prijzen op (joostpeetersmassage.nl) en andere belastingen en/of  heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en  importheffingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Afnemer. 
De prijzen van de Producten zijn (dagelijks) aan wijziging onderhevig. De door Afnemer te betalen prijzen  zijn de prijzen op het moment dat Verkoper een Order accepteert. 
Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten  worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen  plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Verkoper te leveren diensten wordt verhoogd, dan  is Verkoper gerechtigd deze kosten aan Afnemer door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat  de prijs vast zal zijn. Verkoper zal Afnemer hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 


Artikel 6 - Levering en transport 
Afnemer staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens van de Klant en dient Verkoper onmiddellijk in  kennis te stellen van eventuele wijzigingen.  
De Producten worden verstuurd naar het opgegeven afleveradres van de Klant. Verkoper houdt de administratie bij van hetgeen per pakketpost is afgeleverd. Betwisting van ontvangst van een  Product, ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper. 
De getoonde levertijden op joostpeetersmassage.nl zijn actueel. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk  overeengekomen, zijn alle leverdata slechts inschattingen en daaraan kunnen geen rechten worden  ontleend. Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar  is niet aansprakelijk jegens de Afnemer indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald als  gevolg van oorzaken welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld  vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Verkoper is  nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging. 
Indien Verkoper niet in staat is om de Producten binnen 30 dagen na de overeengekomen leveringsdatum  te leveren, dan heeft de Afnemer, als enige middel, het recht om de bestelling te annuleren. Teneinde een  bestelling te kunnen annuleren, dient de Afnemer een brief of e-mail hiertoe aan Verkoper te verzenden.  De annulering is enkel geldig indien de annulering door Verkoper is ontvangen voordat Verkoper de  Producten verzendklaar heeft gemaakt.
Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is Verkoper gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te  verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. Verkoper zal de Afnemer hierover zo  spoedig mogelijk in kennis stellen. 
Indien de Klant afwezig is tijdens de aflevering van Product en het Product ook niet wordt afgehaald op  het postkantoor of andere aangegeven officiële afhaallocatie, dan komt het Product retour naar Afnemer.  Afnemer dient vervolgens zelf hierover contact op te nemen met de Klant. De eventuele kosten voor het  retourneren van het Product worden dan in rekening gebracht aan Afnemer. Afnemer mag dan naar eigen  keuze: (1) de Producten opslaan voor rekening en risico van de Afnemer of (2) de Producten nogmaals ter  levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van de Afnemer komen. 
Het risico voor schade aan en verlies van de Producten gaat onmiddellijk over op de Afnemer na  overhandiging van de Producten aan de transporteur. 
Pakketten mogen enkel naar adressen in Nederland en België worden verzonden en Producten mogen  enkel aan Nederlandse en Belgische Klanten worden aangeboden door Afnemer. Pakketten worden  verzonden door een door joostpeetersmasage.nl gekozen Transporteur. 


Artikel 7 - Garantie en recht van retour 
Indien de Klant een Product wenst te retourneren of te ruilen, dan dient de Klant dit te retourneren aan  Afnemer. Verkoper neemt op haar beurt alleen Producten retour van Afnemer, indien het Product defect  is.  
Afnemer onderhoudt in het geval van retourneren het contact met de Klant. Afnemer zal een Klant  nimmer doorverwijzen naar Verkoper in geval van een retournering. 
Indien Afnemer heeft geconstateerd dat een aan hem geretourneerd Product gebrekkig is, dan neemt  Afnemer contact op met Verkoper over de afhandeling hiervan. Verkoper zal na ontvangst van het  Product beoordelen of het betreffende Product gebrekkig is. Indien Verkoper oordeelt dat het Product  gebrekkig is en dit te wijten is aan een oorzaak die voor rekening en risico van Verkoper komt, dan zal  Verkoper een nieuw Product toezenden aan de Klant. De transportkosten voor het retourneren van het  defecte Product en weer opnieuw toezenden van een nieuw Product die hiervoor gemaakt worden komen  voor rekening van Verkoper. Indien Verkoper oordeelt dat het gebrek aan het Product niet voor haar  rekening en risico komt, dan stelt zij Afnemer daarvan in kennis en stuurt zij het Product voor rekening en  risico en op kosten van Afnemer terug aan Afnemer. 


Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten 
De eigendom van de Producten blijft volledig bij Verkoper totdat de Afnemer volledig heeft voldaan aan  zijn betalingsverplichtingen.  
De Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen,  verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de  volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Afnemer. 
Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke  maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag  (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen  leggen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te  stellen. 
Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de  Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te  wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die  zaken mee terug te nemen. 
Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Afnemer aansprakelijk voor de door  Verkoper geleden schade.
 
Artikel 9 - Aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,  gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Afnemer en  schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.  
De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van  de Overeenkomst betaalde prijs, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert. 
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer Verkoper  schriftelijk in gebreke stelt en Verkoper een redelijke termijn tot nakoming geeft. 
Verkoper zal alleen aansprakelijk kunnen zijn, indien de Afnemer Verkoper schriftelijk in kennis stelt van  de schade binnen 30 dagen nadat de schade is opgetreden. 


Artikel 10 - Overmacht (Force majeure) 
Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet  kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur). 
Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of  vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden,  epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering  van energie. 


Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging 
Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk  te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te  schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen indien:  a) de Afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;  
b) er sprake is van een (dreigend) faillissement van de Afnemer;  
c) de Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen; 
d) de Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld  beslaglegging;  
e) de Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden;  
f) de eigendom van de Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige  zeggenschap heeft verkregen;  
g) er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen  door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd.  
Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan zijn de vorderingen van Verkoper op de Afnemer direct en  geheel opeisbaar. 


Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten 
Alle ontwerpen, foto’s, productomschrijvingen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en  dergelijke met betrekking tot de Producten blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en mogen niet  worden verveelvoudigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk  voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.  
Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor uit hoofde van de Auteurswet of andere  wetgeving. 
De Afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van  Verkoper of de leveranciers van Verkoper in relatie tot de Producten. 


Artikel 13 - Afnemergegevens, privacy en geheimhouding 
Verkoper zal alleen gegevens van de Afnemer diens Klanten verzamelen voor zover noodzakelijk voor de  uitvoering van de Orders. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de  bedrijfsvoering van Verkoper of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer  worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering. De Afnemer geeft Verkoper onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens en staat ervoor in  dat de Klanten daarvoor eveneens toestemming hebben gegeven.  
Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd  of worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Orders, dan wel voor aanspraken van derden al  dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of  anderszins en stelt Verkoper daarvan volledig schadeloos. 
Verkoper is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Afnemer aan derden te verstrekken indien:
a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
b) Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens de Afnemer treft;  
c) Verkoper een kredietrapport wil laten opstellen;  
d) Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.  
Verkoper en de Afnemer verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle  informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst  gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien. 
Artikel 14 - Overige 
De Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht  voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Afnemer geeft bij voorbaat het recht aan  Verkoper om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan  derden.  
Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen 
Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten en afspraken welke daaruit voortvloeien tussen Verkoper  en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.  
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Limburg, locatie Roermond. 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene voorwaarden: Tekst
bottom of page